اقلام موجود فروش اینترنتی تجهیزات دستگاهی آزمایشگاهی، مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی، شیشه آلات و ملزومات مصرفی آزمایشگاهی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

تجهیزات دستگاهی
    دستگاه های عمومی
    دستگاه های زیبایی و پوستی
مواد شیمیایی
    مواد شیمیایی آزمایشگاهی(خلوص بالا، تحقیقاتی)
    مواد شیمیایی ایرانی(با کیفیت مطلوب)
    مواد شیمیایی مدارس (آموزشی)
    مواد شیمیایی صنعتی
    مواد دارویی و کرم سازی
    بافرها، تیترازول و محلول های آماده آزمایشگاهی
    کیت های آنالیز آب و خاک(کشاورزی، آکواریوم و...)
مواد بیولوژیکی(استخراج DNA، الکتروفورز، PCR، انواع بافر و رنگ)
    محیط، مواد و ملزومات کشت باکتری
    محیط، مواد، بافر و ملزومات کشت سلول
    کیت، بافر، مواد و محلول های استخراج RNA ، DNA و پلاسمید
    مواد، بافرها و ملزومات الکتروفورز
    مواد، بافرها، محلول ها و ملزومات PCR
    انواع آنتی بادی
    کیت های تست اعتیاط و رپید تست ها
    کیت های تشخیص طبی
    کیت، مواد و رنگ های پاتولوژی و سیتولوژی
    مواد و دیسک های آنتی بیوتیک
    سوش های باکتری
شیشه آلات آزمایشگاهی
بشر 5 سی سی پیرکس موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
بشر 10 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
بشر 25 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
بشر 50 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۳۰,۰۰۰ریال
بشر 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
بشر 150 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۷۰,۰۰۰ریال
بشر 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
بشر 400 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰ریال
بشر 500 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
بشر 600 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰ریال
بشر 800 سی سی پیرکس موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
بشر 1000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
بشر 2000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
بشر 3000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
بشر 5000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳,۱۵۰,۰۰۰ریال
بشر 10000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۴,۹۰۰,۰۰۰ریال
بشر 25 سی سی پیرکس بلند موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
بشر 50 سی سی پیرکس بلند موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰ریال
بشر 100 سی سی پیرکس بلند موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
بشر 400 سی سی پیرکس بلند موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
بشر 1000 سی سی پیرکس بلند موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
بشر 2000 سی سی پیرکس بلند موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
بشر فیلیپس 500 سی سی پیرکس موجود در انبار ۶۱۰,۰۰۰ریال
بشر دسته دار 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۷۲۰,۰۰۰ریال
بشر دسته دار 400 سی سی پیرکس موجود در انبار ۹۳۰,۰۰۰ریال
بشر دسته دار 250 سی سی پلاستیکی موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
بشر دسته دار 500 سی سی پلاستیکی موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
بشر دسته دار 1000 سی سی پلاستیکی موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰ریال
بشر 25 سی سی پلاستیکی حک شده موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
بشر 50 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
بشر 100 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۴۰,۰۰۰ریال
بشر 250 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
بشر 400 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
بشر 600 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
بشر 800 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
بشر 1000 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۱۳۰,۰۰۰ریال
بشر 2000 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
بشر 3000 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
بشر 5000 سی سی پلاستیکی چاپی موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
بشر دسته دار 500 سی سی استیل موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
بشر دسته دار 1000 سی سی استیل موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
بشر دسته دار 2000 سی سی استیل موجود در انبار ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 5 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 10 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 25 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 50 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 500 سی سی پیرکس موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 1000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۸۳۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 2000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 10 سی سی موجود در انبار ۱۴۰,۰۰۰ریال
مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 25 سی سی موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 100 سی سی موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 250 سی سی موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 500 سی سی موجود در انبار ۳۵,۰۰۰ریال
مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 1000 سی سی موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰ریال
مزور(استوانه مدرج) 50 سی سی مخروطی پیرکس موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
مزور(استوانه مدرج) 100 سی سی مخروطی پیرکس موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 100 سی سی پیرکس در پوش دار موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
مزور (استوانه مدرج) 500 سی سی پیرکس در پوش دار در انبار موجود نیست ۷۵۰,۰۰۰ریال
ارلن 25 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
ارلن 50 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
ارلن 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰ریال
ارلن 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
ارلن 500 سی سی پیرکس موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
ارلن 1000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۶۸۰,۰۰۰ریال
ارلن 2000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰ریال
ارلن 3000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
ارلن 5000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳,۲۵۰,۰۰۰ریال
ارلن 250 سی سی پیرکس روداژدار(سرسمباده ای) موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
ارلن 500 سی سی پیرکس روداژدار(سرسمباده ای) موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰ریال
ارلن 1000 سی سی پیرکس روداژدار(سرسمباده ای) موجود در انبار ۹۲۰,۰۰۰ریال
ارلن 100 سی سی پیرکس در پیچ دار موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
ارلن 250 سی سی پیرکس در پیچ دار موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
ارلن 500 سی سی پیرکس در پیچ دار موجود در انبار ۷۲۰,۰۰۰ریال
ارلن 1000 سی سی پیرکس در پیچ دار موجود در انبار ۹۸۰,۰۰۰ریال
ارلن خلا 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
ارلن خلا 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
ارلن خلا 500 سی سی پیرکس موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰ریال
ارلن خلا 1000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
ارلن خلا 2000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
ارلن خلا 5000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
ارلن خلا 10000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
ارلن 250 سی سی پلاستیکی در پیچ دار موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
ارلن 500 سی سی پلاستیکی در پیچ دار موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 5 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 10 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 25 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 50 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳۳۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 500 سی سی پیرکس موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 1000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 2000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 25 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 50 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۷۷۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 100 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 250 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 500 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 1000 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 25 سی سی پلاستیکی (پلی پروپیلن) درپیچدار موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 50 سی سی پلاستیکی (پلی پروپیلن) درپیچدار موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 100 سی سی پلاستیکی (پلی پروپیلن) درپیچدار موجود در انبار ۷۸۰,۰۰۰ریال
بالن ژوژه (حجمی) 250 سی سی پلاستیکی (پلی پروپیلن) درپیچدار موجود در انبار ۸۸۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 500 سی سی پیرکس موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 1000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 2000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 100 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 250 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۸۳۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 500 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
بطری در پیچ دار 1000 سی سی پیرکس تیره موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 60 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 125 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 250 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۳۱۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 500 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 1000 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 60 سی سی تیره موجود در انبار ۱۷۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 125 سی سی تیره موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 250 سی سی تیره موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 500 سی سی تیره موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 1000 سی سی تیره موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 60 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
بطری پودری (دهانه گشاد) 125 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 250 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۳۱۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 500 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 1000 سی سی شیشه ای روشن موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 60 سی سی شیشه ای تیره موجود در انبار ۱۷۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 125 سی سی شیشه ای تیره موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 250 سی سی شیشه ای تیره موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 500 سی سی شیشه ای تیره موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 1000 سی سی شیشه ای تیره موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 30 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 60 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 125 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 250 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 500 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
بطری مایعی ( دهانه تنگ ) 1000 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 30 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 60 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 125 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 250 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 500 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
بطری پودری ( دهانه گشاد ) 1000 سی سی پلاستیکی ( پلی پروپیلن ) روشن موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) سرامیکی دربدار 25 سی سی موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) سرامیکی دربدار 30 سی سی موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) سرامیکی دربدار 50 سی سی موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) سرامیکی دربدار 100 سی سی موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) سرامیکی دربدار 150 سی سی موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) آلومینا 15 سی سی(1500 درجه سانتیگراد) موجود در انبار ۸۳۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) آلومینا 30 سی سی(1500 درجه سانتیگراد) موجود در انبار ۱,۳۰۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) آلومینا 50 سی سی(1500 درجه سانتیگراد) موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) آلومینا 100 سی سی(1500 درجه سانتیگراد) موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) آلومینا 250 سی سی(1500 درجه سانتیگراد) موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) آلومینا 500 سی سی(1500 درجه سانتیگراد) موجود در انبار ۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) کوارتز 30 سی سی موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) کوارتز 50 سی سی موجود در انبار ۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) کوارتز 100 سی سی موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) نیکلی 30 سی سی دربدار موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) نیکلی 50 سی سی دربدار موجود در انبار ۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
کروزه(بوته) نیکلی 100 سی سی دربدار موجود در انبار ۳,۹۵۰,۰۰۰ریال
کروزه تفلونی 25 سی سی دربدار(دمای 380 درجه سانتیگراد) موجود در انبار ۴,۹۰۰,۰۰۰ریال
کروزه (بوته) گرافیتی موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
کروزه (بوته) سیلسیوم کاربید (SIC) موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
قایقک الایزا موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
قايقک آلومينا 1*5 در عمق 1 سانت موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
قايقک آلومينا 1*6 در عمق 1 سانت موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰ریال
قايقک آلومينا 2*6 در عمق 1 سانت موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
قايقک آلومينا 1/5*7 در عمق 1 سانت موجود در انبار ۷۲۰,۰۰۰ریال
قايقک آلومينا 4*9 در عمق 1 سانت موجود در انبار ۹۷۰,۰۰۰ریال
قايقک آلومينا 2*10در عمق 1/5 سانت موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰ریال
قايقک آلومينا 4*13 در عمق 1 سانت موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
قايقک آلومينا 4*13 در عمق 2 سانت موجود در انبار ۱,۶۹۰,۰۰۰ریال
هاون سرامیکی 8 سانتی متر با دسته موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰ریال
هاون سرامیکی 10 سانتی متر با دسته موجود در انبار ۳۳۰,۰۰۰ریال
هاون سرامیکی 12 سانتی متر با دسته موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
هاون سرامیکی 15 سانتی متر با دسته موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰ریال
هاون سرامیکی 20 سانتی متر با دسته موجود در انبار ۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
هاون بلوری 5 سانتی متری با دسته موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
هاون بلوری 7 سانتی متری با دسته موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
هاون بلوری 9 سانتی متری با دسته موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰ریال
هاون بلوری 12 سانتی متری با دسته موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
هاون بلوری 15 سانتی متری با دسته موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰ریال
هاون عقیق 8 سانتی متر با دسته موجود در انبار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
کپسول سرامیکی 50 سی سی ( 8 سانتی متر ) موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
کپسول سرامیکی 300 سی سی ( 12 سانتی متر ) موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
دکانتور 50 سی سی پیرکس شیر شیشه ای موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
دکانتور 50 سی سی پیرکس شیر تفلونی موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
دکانتور 100 سی سی پیرکس شیر شیشه ای موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
دکانتور 100 سی سی پیرکس شیر تفلونی موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
دکانتور 250 سی سی پیرکس شیر شیشه ای موجود در انبار ۱,۳۰۰,۰۰۰ریال
دکانتور 250 سی سی پیرکس شیرتفلونی موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
دکانتور 500 سی سی پیرکس شیر شیشه ای موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
دکانتور 500 سی سی پیرکس شیرتفلونی موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
دکانتور 1000 سی سی پیرکس شیر شیشه ای موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال
دکانتور 1000 سی سی پیرکس شیر تفلونی موجود در انبار ۲,۴۵۰,۰۰۰ریال
دکانتور 2000 سی سی پیرکس شیر تفلونی موجود در انبار ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
دکانتور استوانه ای 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
دکانتور استوانه ای 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
دکانتور با لوله جانبی 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
دکانتور با لوله جانبی 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
دکانتور پلاستیکی (پلی پروپیلن) 100 سی سی شیر تفلونی موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 10 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 14 موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 10 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 19 موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 25 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 29 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 25 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 24 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 25 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 19 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 50 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 24 موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 50 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 29 موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 100 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 24 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 100 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 29 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 250 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 24 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 250 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 29 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 500 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 24 موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 500 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 29 موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 1000 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 29 موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 2000 سی سی پیرکس ته گرد روداژ 29 موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 10 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 14 موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 25 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 50 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 24 موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 50 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 100 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 24 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 100 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 250 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 500 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 1000 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 2000 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 3000 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۳,۳۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 5000 سی سی پیرکس ته صاف روداژ 29 موجود در انبار ۴,۹۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 250 سی سی پیرکس گلابی شکل موجود در انبار ۶۴۲,۵۰۰ریال
بالن رفلاکس 500 سی سی پیرکس گلابی شکل موجود در انبار ۸۳۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 1000 سی سی پیرکس گلابی شکل موجود در انبار ۱,۲۴۰,۰۰۰ریال
بالن کجلدال 500 سی سی پیرکس روداژ 24 موجود در انبار ۶۸۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 50 سی سی پیرکس 2 دهانه موجود در انبار ۴۷۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 50 سی سی پیرکس 3 دهانه موجود در انبار ۶۴۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 100 سی سی پیرکس 2 دهانه موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 100 سی سی پیرکس 3 دهانه موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 250 سی سی پیرکس 2 دهانه موجود در انبار ۶۳۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 250 سی سی پیرکس 3 دهانه موجود در انبار ۷۸۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 250 سی سی پیرکس 4 دهانه موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 500 سی سی پیرکس 2 دهانه موجود در انبار ۷۴۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 500 سی سی پیرکس 3 دهانه موجود در انبار ۹۲۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 500 سی سی پیرکس 4 دهانه موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 1000 سی سی پیرکس 2 دهانه موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 1000 سی سی پیرکس 3 دهانه موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 1000 سی سی پیرکس 4 دهانه موجود در انبار ۱,۴۹۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 2000 سی سی پیرکس 2 دهانه موجود در انبار ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 2000 سی سی پیرکس 3 دهانه موجود در انبار ۲,۴۵۰,۰۰۰ریال
بالن رفلاکس 2000 سی سی پیرکس 4 دهانه موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰ریال
بالن لوشاتلیه (چگالی سنج جامدات) 250 سی سی موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
بورت 10 سی سی پیرکس شیر شیشه ای تیره موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
بورت 10 سی سی پیرکس شیر تفلونی روشن موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
بورت25 سی سی پیرکس شیر شیشه ای روشن موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
بورت 25 سی سی پیرکس شیر تفلونی روشن موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
بورت 25 سی سی پیرکس شیر تفلونی تیره موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
بورت 50 سی سی پیرکس شیر شیشه ای روشن موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
بورت 50 سی سی پیرکس شیر تفلونی روشن موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
بورت 50 سی سی پیرکس شیر تفلونی تیره موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
بورت 100 سی سی پیرکس شیر شیشه ای روشن موجود در انبار ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
بورت 100 سی سی پیرکس شیر تفلونی روشن موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
بورت 25 سی سی پیرکس اتوماتیک شیرتفلونی روشن موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
بورت 25 سی سی پیرکس اتوماتیک شیر تفلونی تیره موجود در انبار ۶,۶۰۰,۰۰۰ریال
بورت 50 سی سی پیرکس اتوماتیک شیر شیشه ای روشن موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
بورت 50 سی سی پیرکس اتوماتیک شیرتفلونی روشن موجود در انبار ۴,۹۵۰,۰۰۰ریال
بورت 50 سی سی پیرکس اتوماتیک شیر تفلونی تیره موجود در انبار ۶,۹۵۰,۰۰۰ریال
مخزن بورت اتوماتیک شیشه ای روشن موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
مخزن بورت اتوماتیک شیشه ای تیره موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
دسیکاتور (خشک کن) بدون شیر (ساده) 18 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
دسیکاتور (خشک کن) شیردار (خلا) 18 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
دسیکاتور (خشک کن) بدون شیر (ساده) 21 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۲,۸۵۰,۰۰۰ریال
دسیکاتور (خشک کن) شیردار (خلا) 21 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
دسیکاتور (خشک کن) بدون شیر (ساده) 24 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
دسیکاتور (خشک کن) شیردار (خلا) 24 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
دسیکاتور (خشک کن) بدون شیر (ساده) 30 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۵,۱۰۰,۰۰۰ریال
دسیکاتور (خشک کن) شیردار (خلا) 30 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
مبرد (رفلاکس) ساده پیرکس روداژ 29 موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰ریال
مبرد (رفلاکس) مارپیچ پیرکس روداژ 29 موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
مبرد (رفلاکس) مارپیچ (70 سانت) پیرکس روداژ 29 موجود در انبار ۱,۵۹۰,۰۰۰ریال
مبرد (رفلاکس) مارپیچ معکوس پیرکس روداژ 29 موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
مبرد (رفلاکس) حبابدار پیرکس روداژ 29 موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
مبرد (رفلاکس) ساده ماکرو کجلدال روداژ 19 موجود در انبار ۶۳۰,۰۰۰ریال
مبرد (رفلاکس) ویگرو (بدون ورودی و خروجی آب) روداژ 29 موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰ریال
آب مقطرگیری(رادول) موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
ستون کروماتوگرافی بدون روداژ بدون سینتر شیردار پیرکس موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
ستون کروماتوگرافی بدون روداژ سینتردار شیردار پیرکس موجود در انبار ۲,۰۵۰,۰۰۰ریال
ستون کروماتوگرافی روداژدار بدون سینتر شیردار پیرکس موجود در انبار ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
ستون کروماتوگرافی روداژدار سینتردار شیردار پیرکس موجود در انبار ۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
ویسکوزیته سنج (ویسکومتر) دوشاخه (استوالد) پیرکس موجود در انبار ۹۸۰,۰۰۰ریال
خرطوم خلا پیرکس موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
خرطوم خلا فلزی موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
قفل هوا پیرکس موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰ریال
قفل هوا پلاستیکی موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
گازشور (ترپ گاز) مخزن دار 50 سی سی پیرکس موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰ریال
گازشور (ترپ گاز) مخزن دار 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۸۸۰,۰۰۰ریال
گازشور (ترپ گاز) مخزن دار 250 سی سی پیرکس موجود در انبار ۹۷۰,۰۰۰ریال
گازشور (ترپ گاز) مخزن دار 500 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
دیش روغن (کریستالیزور) 8 سانتی متر پیرکس موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰ریال
دیش روغن (کریستالیزور) 10 سانتی متر پیرکس موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰ریال
دیش روغن (کریستالیزور) 12/5 سانتی متر پیرکس موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
دیش روغن (کریستالیزور) 15 سانتی متر پیرکس موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
دیش روغن (کریستالیزور) 20 سانتی متر پیرکس موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
جار رنگ آمیزی افقی شیاردار درب دار شیشه ای موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰ریال
جار رنگ آمیزی افقی بدون شیار درب دار شیشه ای موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
جار رنگ آمیزی عمودی (ایستاده) شیاردار درب دار شیشه ای موجود در انبار ۹۳۰,۰۰۰ریال
جار رنگ آمیزی افقی شیاردار درب دار پلاستیکی موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰ریال
جار رنگ آمیزی افقی بدون شیار درب دار پلاستیکی موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
جار رنگ آمیزی عمودی (ایستاده) شیاردار درب دار پلاستیکی موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰ریال
جار رنگ آمیزی افقی بدون شیار درب دار شیشه ای با سبد استیل 10 ردیفه موجود در انبار ۲,۰۵۰,۰۰۰ریال
جار رنگ آمیزی افقی بدون شیار درب دار شیشه ای با سبد استیل 30 ردیفه موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
درپوش شیشه ای روداژ 14 موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
درپوش شیشه ای روداژ 19 موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
درپوش شیشه ای روداژ 24 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
درپوش شیشه ای روداژ 29 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سایز 1 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سایز 2 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سایز 3 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سایز 4 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سایز 5 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سایز 6 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
چوب پنبه سایز 1 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
چوب پنبه سایز 2 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
چوب پنبه سایز 3 موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
چوب پنبه سایز 4 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
چوب پنبه سایز 5 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سوراخ دار سایز 1 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سوراخ دار سایز 2 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سوراخ دار سایز 3 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سوراخ دار سایز 4 موجود در انبار ۱۰,۰۰۰ریال
درپوش لاستیکی سوراخ دار سایز 5 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
واشر ارلن خلا سایز 1 موجود در انبار ۱۳۰,۰۰۰ریال
واشر ارلن خلا سایز 2 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
واشر ارلن خلا سایز 3 موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰ریال
واشر ارلن خلا سایز 4 موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
واشر ارلن خلا سایز 5 موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
درپوش بوتیرومتر سایز 1 موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
درپوش بوتیرومتر سایز 2 موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰ریال
درپوش بوتیرومتر سایز 3 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
درپوش فشنگی بوتیرومتر موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰ریال
درب پلاستیکی لوله با قطر 16 میلی متر موجود در انبار ۲,۵۰۰ریال
درب پلاستیکی لوله با قطر 12 میلی متر موجود در انبار ۲,۰۰۰ریال
زانویی ساده پیرکس روداژ نری 29، روداژ نری 29 موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
زانویی خلا پیرکس روداژ نری 29، روداژ نری 29 موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰ریال
قطره گیر خلا پیرکس روداژ نری 29، روداژ مادگی 29 موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
قطره گیر چپقی پیرکس روداژ نری 29 موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
سه راهی تقطیر پیرکس موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰ریال
سه راهی کلایزن پیرکس موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰ریال
سه راهی لوله T شکل پیرکس موجود در انبار ۱۷۰,۰۰۰ریال
سه راهی لوله Y شکل پیرکس موجود در انبار ۱۷۰,۰۰۰ریال
سه راهی لوله T شکل پلاستیکی (پلی پروپیلن) موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
سه راهی لوله Y شکل پلاستیکی (پلی پروپیلن) موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
جوش لوله به روداژ مستقیم (شلیف) روداژ نری 14 پیرکس موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
جوش لوله به روداژ مستقیم (شلیف) روداژ نری 19 پیرکس موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
جوش لوله به روداژ مستقیم (شلیف) روداژ نری 24 پیرکس موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
جوش لوله به روداژ مستقیم (شلیف) روداژ نری 29 پیرکس موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
جوش لوله به روداژ خمیده (شلیف) روداژ نری 14 موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
جوش لوله به روداژ خمیده (شلیف) روداژ نری 19 موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
جوش لوله به روداژ خمیده (شلیف) روداژ نری 24 موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
جوش لوله به روداژ خمیده (شلیف) روداژ نری 29 موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰ریال
رابط نری 14 مادگی 14 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 14 مادگی 19 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 14 مادگی 24 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 14 مادگی 29 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 19 مادگی 14 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 19 مادگی 19 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 19 مادگی 24 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 19 مادگی 29 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 24 مادگی 14 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 24 مادگی 19 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 24 مادگی 24 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 24 مادگی 29 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 29 مادگی 14 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 29 مادگی 19 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 29 مادگی 24 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 29 مادگی 29 پیرکس موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
رابط نری 29 مادگی 45 پیرکس موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰ریال
رابط نری 45 مادگی 29 پیرکس موجود در انبار ۵۹۰,۰۰۰ریال
گریس سیلیکون جهت درزبندی روداژ رابط های شیشه ای موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
قیف 4 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
قیف 7 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
قیف 10 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
قیف 12 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
قیف 15 سانتی متر شیشه ای موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
قیف سینتر گلاس 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
قیف سینتر گلاس 200 سی سی پیرکس موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
قیف 6/5 سانتی متر پلاستیکی (پلی پروپیلن) موجود در انبار ۴۰,۰۰۰ریال
قیف 8 سانتی متر پلاستیکی (پلی پروپیلن) موجود در انبار ۵۵,۰۰۰ریال
قیف 10 سانتی متر پلاستیکی (پلی پروپیلن) موجود در انبار ۶۰,۰۰۰ریال
قیف 8 سانتی متر پلاستیکی (پلی پروپیلن) پودری (دهانه گشاد) موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
قیف بوخنر سرامیکی 8 سانتی متر موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
قیف بوخنر سرامیکی 10 سانتی متر موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
قیف بوخنر سرامیکی 12 سانتی متر موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰ریال
قیف بوخنر پلاستیکی (پلی پروپیلن) 8 سانتی متر موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
قیف بوخنر پلاستیکی (پلی پروپیلن) 10 سانتی متر موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
قیف بوخنر پلاستیکی (پلی پروپیلن) 12 سانتی متر موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
پیکنومتر (چگالی سنج) 10 سی سی پیرکس موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
پیکنومتر (چگالی سنج) 25 سی سی پیرکس موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
پیکنومتر (چگالی سنج) 50 سی سی پیرکس موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
پیکنومتر (چگالی سنج) 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
پیکنومتر (چگالی سنج) 25 سی سی پیرکس ترمومتردار موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
پیکنومتر (چگالی سنج) 100 سی سی پیرکس ترمومتردار موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰ریال
کلاونجر (جهت اسانس گیری) موجود در انبار ۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
ست 10 قسمتی ماکروکجلدال (هضم و تقطیر) موجود در انبار ۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
ولتامتر هافمن (الکترولیز آب) موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
ست میلی پور با ارلن 1000 سی سی پیرکس موجود در انبار ۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
دین استارگ موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
شیر دوراه با مغزی شیشه ای موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰ریال
شیر دوراه با مغزی تفلونی موجود در انبار ۸۳۰,۰۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای ساده 160*16 موجود در انبار ۱۲,۵۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای ساده 180*18 موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای ساده 200*20 موجود در انبار ۲۰,۰۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای ساده 200*24 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای درپیچ دار پیرکس 100*16 موجود در انبار ۶۰,۰۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای درپیچ دار پیرکس 100*12 موجود در انبار ۵۷,۵۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای درپیچ دار پیرکس 160*16 موجود در انبار ۶۵,۰۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای درپیچ دار پیرکس 180*18 موجود در انبار ۷۲,۵۰۰ریال
لوله آزمایش شیشه ای درپیچ دار پیرکس 200*20 موجود در انبار ۷۷,۵۰۰ریال
لوله U شکل شیشه ای ساده موجود در انبار ۱۳۰,۰۰۰ریال
لوله نسلر 25 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
لوله نسلر 50 سی سی پیرکس موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰ریال
لوله نسلر 100 سی سی پیرکس موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
همزن شیشه ای ساده موجود در انبار ۴۰,۰۰۰ریال
همزن شیشه ای قاشقکی موجود در انبار ۶۰,۰۰۰ریال
همزن پلاستیکی موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
شیشه پنسیلین (ویال) 2 سی سی درپوش دار موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
شیشه پنسیلین (ویال) 5 سی سی درپوش دار موجود در انبار ۱۴,۵۰۰ریال
شیشه پنسیلین (ویال) 5 سی سی درپوش دار تیره موجود در انبار ۳۷,۵۰۰ریال
شیشه پنسیلین (ویال) 6 سی سی درپوش دار در انبار موجود نیست ۱۵,۵۰۰ریال
ملزومات مصرفی
    سینک، چشم شوی، شیرآلات آزمایشگاهی
    ملزومات عمومی
        لوازم کمک آموزشی مدارس و مولاژ
ابزار و ملزومات اسانس گیری
محصولات پزشکی